ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που

ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής:

α) αναγνωρισμένος τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και

β) επαγγελματική απασχόληση μετά τη λήψη του πτυχίου.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:
➢ Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 9/4/2021.
➢ Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Δευτέρα 31/5/2021.
➢ Παράταση ημερομηνίας αποδοχής αιτήσεων 2ου κύκλου ως τη Δευτέρα 28/6/2021.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Η αίτηση υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:
1. Να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
2. Να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Athens MBA
3. Να επιλέξετε τμήμα μερικής φοίτησης
4. Να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης.
Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.
5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε
αυτοπροσώπως στη Γραμματεία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – AthensMBA, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 903 (καθημερινά 12.00 – 16.00, τηλ. 210-8203690)

Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Εκτυπωμένη Αίτηση
2. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)
4. Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία από Ιδρύματα του εξωτερικού (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
6. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές ( περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής)
7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1), πρωτότυπο ή επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο
8. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα
συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου
προϋπηρεσίας).
9. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών
Γραμματεία: Μαριάνθη Ψηλού
Ευελπίδων 47α, ΤΚ-113 62, Αθήνα, Ελλάδα

  • +30 210 820 3690
  • +30 210 820 3634
  • athensmba@aueb.gr

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γραμματεία: Βέρα Τζίμα
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ-15780, Ζωγράφου, Ελλάδα

  • +30 210 772 3695
  • +30 210 772 3698
  • athensmba@central.ntua.gr

Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε πληροφορίες για το πρόγραμμα

Search