ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Έτος

1ο Εξάμηνο

1η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: Πρώτο

Εξάμηνο: Πρώτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα): 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Ελένη Σαλαβού                                                             

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • κατανοούν βασικές έννοιες του μάνατζμεντ και τις λειτουργίες του
 • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για να διοικούν οργανώσεις αποδοτικά και αποτελεσματικά
 • μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία μάνατζμεντ στην πράξη

 

Προαπαιτήσεις                           

Καμία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Εξετάζει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων και αναλύει τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση ποικίλων εργαλείων μάνατζμεντ.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • δίνεται εκτενής λίστα αναφορών

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον γίνονται  παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων από μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και ομαδική εργασία

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

2η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής

Έτος σπουδών: Πρώτο

Εξάμηνο: Πρώτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα): 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Κωνσταντίνος Χαλέβας                                               

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να: 

 1. Αναπτύξουν ένα πλαίσιο για την ανάλυση μιας επιχείρησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την προετοιμασία μιας έκθεσης χρηματοοικονομικού αναλυτή.
 2. Υπολογίζουν και να ερμηνεύουν χρηματοοικονομικούς δείκτες (π.χ. αποδοτικότητας, δομής κεφαλαίων και ρευστότητας) που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ και εντός επιχειρήσεων με τελικό στόχο την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας μιας εταιρείας.
 3. Καταρτίζουν και αναλύουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
 4. Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο τα λογιστικά λάθη (είτε εκ προθέσεως χειραγώγηση από τη διοίκηση είτε ακούσια λάθη) καθώς και η ευελιξία που έχουν οι εταιρείες στην εφαρμογή των υφιστάμενων λογιστικών αρχών επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση τις οικονομικές αποφάσεις.
 5. Αποτιμούν επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά υποδείγματα αποτίμησης όπως Discounted Cash Flows και Earnings-Based models.

 

Προαπαιτήσεις                           

Χρηματοοικονομική Λογιστική

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των συμμετεχόντων να διαβάζουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις αποτελεσματικά. Πρόκειται για ένα μάθημα θεμελιώδους ανάλυσης με πρακτική έμφαση που βασίζεται σε μια σειρά ασκήσεων και case studies εισηγμένων εταιρειών. Παρόλο που επικεντρώνεται κυρίως στην αποτίμηση επιχειρήσεων, συζητούνται επίσης δανειακές και άλλες επενδυτικές αποφάσεις. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς οι κανόνες μέτρησης και αναφοράς καθορίζουν και ενδεχομένως περιορίζουν τις πληροφορίες που παρέχονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά και πώς η αναδιατύπωση και οι προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις μας οδηγούν σε καλύτερες οικονομικές αποφάσεις. Ενδεικτικά θέματα:

 1. Ανάλυση Αποδοτικότητας
 2. Ανάλυση Ρευστότητας
 3. Ανάλυση Δομής Κεφαλαίων
 4. Κατάρτιση και Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών Ροών
 5. Χειραγώγηση Κερδών και Ποιότητα Κερδών
 6. Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 7. Αποτίμηση Επιχειρήσεων
 8. Λήψη Αποφάσεων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη 

 1. Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Γκίκας Δ., Παπαδάκη Α., Σιουγλέ Γ, Εκδόσεις Μπένου (2010)
 2. Penman, Stephen. Financial Statement Analysis and Security Valuation, 5th Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012. ISBN : 978-0078025310
 3. Διαφάνειες και Ασκήσεις μελέτης
 4. Οικονομικές Καταστάσεις εταιρειών

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης εργασίας σε γκρουπ των δύο φοιτητών όπου εφαρμόζονται σε πραγματική εταιρεία οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μάθημα.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική ομαδική εργασία
 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

2ο Εξάμηνο

3η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

Διοικητική Λογιστική

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: Πρώτο

Εξάμηνο: Δεύτερο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα)  : 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Γεώργιος Βενιέρης, Σωτήρης Καρατζήμας                                                       

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • κατανοούν βασικές έννοιες του κόστους και της κοστολόγησης
 • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
 • μπορούν να συντάξουν λειτουργικούς προϋπολογισμούς

 

Προαπαιτήσεις                           

Εισαγωγικές γνώσεις σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα έχει στόχο την αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση λογιστικών πληροφοριών και δεδομένων για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Αναπτύσσονται μέθοδοι και τεχνικές κοστολόγησης που είναι η βάση της ορθολογικής διοίκησης του κόστους λειτουργίας βιομηχανικών, ιδιαίτερα, επιχειρήσεων

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Δίνεται εκτενής λίστα αναφορών

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό, αναλυτικό και εφαρμοσμένο προσανατολισμό και προβλήματα για την πρακτική  εξάσκηση των φοιτητών και φοιτητριών.  

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

4η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

Επιχειρησιακά Παίγνια

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής

Έτος σπουδών: Πρώτο

Εξάμηνο: Δεύτερο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα) : 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Στέφανος Πρωτοσύγγελος                                                                      

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • έχουν εφαρμόσει τις γνώσεις που έχουν σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων,
 • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για να διοικούν αποδοτικά και αποτελεσματικά,
 • μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία μάνατζμεντ στην πράξη.

 

Προαπαιτήσεις                           

Καμία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι προσομοίωση επιχειρηματικού περιβάλλον­τος, που βοηθά τους συμμετέχοντες σ’ αυτό να μάθουν πώς διοικείται μια επιχείρηση, μέσω της λήψης μιας σειράς αποφάσεων γύρω από τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας, ανταγωνισμού, και χρονικής πίεσης. Η μάθηση γίνεται εμπειρικά και συμμετοχικά, ενώ γίνονται και παράλληλες παρουσιά­σεις διαφόρων σχετικών θεμάτων. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται δύο παίγνια. Στο παίγνιο ENSIM, οι σπουδαστές διοικούν όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και είναι ελεύθεροι να ασκήσουν την επιστημονική κρίση τους και να εφαρμόσουν όσες γνώσεις έχουν αποκτήσει στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάζονται σε ομάδες που καθεμιά παίρνει αποφάσεις που αφορούν συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες (παραγωγή, πωλήσεις, διαφήμιση, χρηματοδότηση, διοίκηση ανθρώπων, προστασία περιβάλλοντος κλπ.). Στο παίγνιο Logtime, σκοπός είναι η καλύτερη κατανόηση της διδακτικής ύλης στην περιοχή της Παραγωγής —δηλ. Ροή Υλικού, Προγραμματισμό Παραγωγής και Ποιότητα— και πώς, εφαρμόζοντας Συνεχή Βελτίωση (Kaizen), Just-In-Time και Lean Management (Λιτή Παραγωγή) μπορούν να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μπορεί να είναι προσομοίωση, αλλά οι γνώσεις και η εμπειρία που αποκτά ένας συμμετέχοντας είναι πραγματικά.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Διανέμονται δύο τεύχη με σημειώσεις, ένα για κάθε Παίγνιο, που περιέχουν τους κανόνες των Παιγνίων καθώς και, κατά περίπτωση, άλλες σχετικές πληροφορίες.
 • Δίνεται λίστα αναφορών συμπληρωματικής βιβλιογραφίας.

 

 

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Το μάθημα είναι «εργαστηριακό» και έντονα εφαρμοσμένο. Γίνονται διαλέξεις με τους κανόνες των Παιγνίων και στη συνέχεια ακολουθεί το πρακτικό μέρος της προσομοίωσης με εργασία σε ομάδες.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Ομαδικές εργασίες, γραπτή εξέταση (test) και ατομική εργασία.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

2ο Έτος

3ο Εξάμηνο

5η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

Επιχειρησιακή Στρατηγική

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: Δεύτερο

Εξάμηνο: Τρίτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα) : 5


Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Ελένη Σαλαβού

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει γνώσεις για αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναλύουν στρατηγικά το εξωτερικό περιβάλλον για τον εντοπισμό ευκαιριών και απειλών.
 • αναλύουν στρατηγικά το εσωτερικό περιβάλλον για τον εντοπισμό δυνάμεων και αδυναμιών.
 • θέτουν μακροχρόνιους στόχους βάσει της ανάλυσης SWOT.
 • αναγνωρίζουν και αξιολογούν πιθανές στρατηγικές επιλογές.
 • εφαρμόζουν τη βέλτιστη στρατηγική.
 • κατανοούν τη χρησιμότητα βασικών εργαλείων στρατηγικού μάνατζμεντ.

 

Προαπαιτήσεις                     

Γνώσεις μάνατζμεντ

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές έννοιες, μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές στρατηγικού μάνατζμεντ που ασχολείται με το πώς μία οργάνωση (συνηθέστερα επιχείρηση) μπορεί να εξασφαλίσει επιτυχή πορεία σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τι πρέπει να κάνουν τα διοικητικά στελέχη για να σκέφτονται στρατηγικά.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Δίνεται λίστα αναφορών και προτείνεται το παρακάτω ως βασικό σύγγραμμα:

 • Johnson G., Scholes K. and Whittington R. (2008). Exploring Corporate Strategy: Text and Cases, 8th edition. UK: Pearson Education Ltd.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Το μάθημα υλοποιείται με διαλέξεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους (π.χ. μελέτες περίπτωσης). Παράλληλα με τις διαλέξεις θα γίνουν παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων σε ομαδικό επίπεδο.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

 • Γραπτές εξετάσεις (60% του τελικού βαθμού)
 • Ομαδική εργασία (40% του τελικού βαθμού)

 

Το παραδοτέο της ομαδικής εργασίας θα έχει τη μορφή κειμένου και παρουσίασης. Οι γραπτές εξετάσεις είναι με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

6η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής

Έτος σπουδών: Δεύτερο

Εξάμηνο: Τρίτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα): 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος, Γεώργιος Χατζηστέλιος                                                  

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές και την ορολογία της Διοίκησης Ποιότητας, τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και τις μεθόδους / τεχνικές του Ελέγχου Ποιότητας.
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές και την ορολογία της Διαχείρισης Διακινδύνευσης με βάση τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές.
 • Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις διεργασίες για την ανάπτυξη, εφαρμογή, επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και διαχείρισης διακινδύνευσης σύμφωνα με το ISO 31000.
 • Χρησιμοποιούν μεθόδους αναγνώρισης, ανάλυσης, αντιμετώπισης και παρακολούθησης των κινδύνων.
 • Εφαρμόζουν τις κύριες μεθόδους και τεχνικές των εργαλείων ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων.
 • Αναλύουν προβλήματα σχετικά με τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο ποιότητας.
 • Χρησιμοποιούν λογισμικό για την εφαρμογή των τεχνικών του ελέγχου ποιότητας (διαγράμματα μέσης τιμής - ακραίας διαφοράς, διαγράμματα ποσοστού μη συμμορφούμενων, αριθμού μη συμμορφούμενων, αριθμού ελαττωμάτων).

 

Προαπαιτήσεις                           

Καμία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές ενός πελατο-κεντρικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος όπου η ολική ποιότητα και η συνεχής βελτίωση των διεργασιών και των προϊόντων αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας επιχείρησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης. Τα σχετικά συστήματα διατηρούνται για να μπορεί μια επιχείρηση να αποδείξει την ικανότητα της να παρέχει σε σταθερή βάση, προϊόντα ή υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη αλλά και απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, προδιαγράφεται η ανάπτυξη και ο έλεγχος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Παράλληλα, το μάθημα ακολουθεί τα σύγχρονα πρότυπα διαχείρισης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της διαχείρισης διακινδύνευσης μέσα από το πρότυπο ISO31000:2018 αλλά και άλλα πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη διοίκηση έργων). Περιγράφονται συγκεκριμένες διεργασίες και τεχνικές για τη διαχείριση των κινδύνων όπως η αναγνώριση, η ανάλυση, η αποτίμηση και αντιμετώπιση καθώς και η παρακολούθηση των κινδύνων.

 

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές υπό μορφή απαιτήσεων και ένα σύνολο καλών πρακτικών για τη διαχείριση της ποιότητας και τη διαχείριση των κινδύνων. Μετά το μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και διατηρούν συστήματα διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων σε δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριοποίησής τους.

Έμφαση δίνεται και στα ζητήματα πιστοποίησης καθώς η πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της εφαρμογής του και συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα της επιχείρησης απέναντι στον ανταγωνισμό.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • ΕΛΟΤ 2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Αθήνα.
 • ΕΛΟΤ 2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Αθήνα.
 • ISO 2018, ISO 31000: Risk management - Guidelines, International Organisation for Standardisation (ISO), Geneva, Switzerland.
 • Κηρυττόπουλος, Κ. 2006, Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
 • Λεώπουλος, Β. 2018, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Σημειώσεις μαθήματος Διοίκησης Ποιότητας ΕΜΠ, Αθήνα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον γίνονται  παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων από προσκεκλημένους ομιλητές. Στο μάθημα εφαρμόζεται και ο συνδυασμός μαθησιακών μεθόδων (blended learning) μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS και σχετικού υλικού. 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

4ο Εξάμηνο

7η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

Βιομηχανική Πολιτική & Διεθνής Ανταγωνιστικότητα

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: Δεύτερο

Εξάμηνο: Τέταρτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα) : 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Άγγελος Τσακανίκας 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και τον υπό διαμόρφωση νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας καθώς και με τις επιδράσεις που ασκεί στην οικονομική, τεχνολογική και επιχειρηματική δραστηριότητα παγκοσμίως, με έμφαση όμως στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης η αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων μιας βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και η μεθοδολογική και εννοιολογική αποτίμηση της έννοιας της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, ενός κλάδου, ενός οργανισμού. 

Προαπαιτήσεις                           

Καμία 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες, παράλληλα με τις οποίες:

 • Επιχειρείται η επισκόπηση, η ανάλυση και η συστηματική κατανόηση των κύριων δυνάμεων και των σημαντικών τάσεων που διαμορφώνουν το νέο διεθνές περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται η οικονομική και η επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Αναδεικνύονται οι μακροοικονομικές επιπτώσεις και το μικροοικονομικό υπόβαθρο τους.
 • Παρουσιάζεται η μεγάλη εικόνα, αλλά αναλύονται και οι επιμέρους συγκεκριμένες όψεις, πτυχές και επιπτώσεις.
 • Αναδεικνύονται οι μεγάλοι σύγχρονοι μετασχηματισμοί και εντοπίζονται οι συγκεκριμένες (μικρότερες) αλλαγές.
 • Αναλύονται, ειδικότερα, οι επιπτώσεις στην απασχόληση, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον, στις χώρες και στις κοινωνίες.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις και τάσεις στο διεθνές περιβάλλον αναλύονται με αναφορά στις σημειούμενες τεχνολογικές αλλαγές, τις συντελούμενες παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και τις αντίστοιχες θεσμικές αλλαγές. Ειδική έμφαση δίνεται στις δημόσιες πολιτικές που ακολουθούνται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αναλύονται και οι προωθούμενες επιχειρηματικές στρατηγικές και απαντήσεις. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Στρατηγικές Παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη της Βιομηχανίας: Ανάλυση Επιδράσεων και Πολιτικών, Νοέμβριος 2019, Μελέτη ΙΟΒΕ για την Ελληνική Παραγωγή
 • “Προκλήσεις και προοπτικές του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα: Στρατηγικές παρεμβάσεις για ανάπτυξη”, Μελέτη ΙΟΒΕ για την Ελληνική Παραγωγή, Δεκέμβριος 2018
 • Acemoglu, D. and Robinson, J. (2012) Why Nations Fail (Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη, Εκδόσεις Λιβάνη)
 • Καλογήρου, Γ., Τσακανίκας Α., “Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας: σκέψεις για δράση” στο «Από την Κρίση στην Ανάπτυξη: σε αναζήτηση νέων αναπτυξιακών μοντέλων για την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό νότο», σε επιμέλεια: Σ.Βαλυράκη, Σ.Μπαμπανάση, Α.Μουρίκη, Ν.Μαραβέγια, Εκδόσεις Παπαζήση, 2014
 • Global Competitiveness Report, WEF, (World Economic Forum)
 • IMD Global Competitiveness Reports
 • European Innovation Scoreboards
 • https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630309/EPRS_BRI(2018)630309_EN.pdf
 • A New Industrial Strategy for Europe, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
 • Ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις από διάφορους διεθνείς και εθνικούς φορείς όπως, Τράπεζα Ελλάδας, ΙΟΒΕ, ΚΕΠΕ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Τμήματα Μελετών Τραπεζών. κ.α.
 • Διάφορες άλλες πηγές που ανανεώνονται σε ετήσια βάση 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον γίνονται  παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων από επιλεγμένους ομιλητές από τον τομέα των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και του σχεδιασμού σχετικών πολιτικών. 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

8η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

Επιχειρηματικότητα

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής

Έτος σπουδών: Δεύτερο

Εξάμηνο: Τέταρτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα) : 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Κωνσταντίνος Αραβώσης,  Άγγελος Τσακανίκας

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της επιχειρηματικότητας, την έννοια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, όπως αυτός εμφανίζεται στους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη θεωρητική και πρακτική ανάλυση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών από τα οποία αποτελείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο σαν εργαλείο ανάπτυξης επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα γίνεται μια κριτική παρουσίαση περιπτώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού από οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως και σεμιναριακές παρουσιάσεις από επιτυχημένους επιχειρηματίες και η παρουσίαση των εμπειριών τους μέσα από διάλογο με τους φοιτητές. Οι φοιτητές εξασκούνται έτσι στην κατάστρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Προαπαιτήσεις                           

Καμία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες, παράλληλα με τις οποίες:

 • Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας
 • Επιχειρηματικότητα (Διεθνείς πρακτικές και στατιστικές). Ορισμός του επιχειρηματικού σχεδιασμού, χρησιμότητα, απαιτήσεις, εφαρμογές, ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα
 • Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός σαν στοιχείο της στρατηγικής οργανισμών και η περίπτωση του GROUP IKEA (έπιπλα). Τα επιμέρους στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδιασμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ομοιότητες -διαφορές). Παρουσίαση εμπειρίας επιχειρηματία (Α)
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρουσίαση εμπειρίας επιχειρηματία (Β)
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος. Παρουσίαση εμπειρίας επιχειρηματία (Γ)
 • Ανάλυση πλεονεκτημάτων και αδυναμιών(Swot Analysis) / Στρατηγικές ανάπτυξης οργανισμού. Παρουσίαση εμπειρίας επιχειρηματία (Δ)
 • Παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων μέσα από τον 2234/94 και 1892. Παρουσίαση Case Studies από εταιρείες του εξωτερικού.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες, παράλληλα με τις οποίες::

 1. STUTELY R. “ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», COPYRIGHT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘΗΝΑ 2003
 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Χ.«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ,ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1990.
 3. ΑΡΑΒΩΣΗΣ Κ., «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ &ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – Από την Θεωρία στην Πράξη», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΘΗΝΑ 2007.
 4. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ζ., «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ» ΑΝΙΚΟΥΛΑ, 2003.
 5. ΕΤΒΑ Α.Ε.: «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ», ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1985
 6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σ. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 2000.
 7. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Σ, «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ 2000
 8. Θ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ «ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», Έκδοση: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Aθήνα 1995
 9. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 2002.
 10. ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ Π. «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΙΔΕΡΗΣ 2001.
 11. ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ Π., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.,ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α., «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΣΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ»,ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2004
 12. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Β. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΓ. ΜΠΕΝΟΥ,1999.
 13. Β. N. ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ», Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα 1996.
 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΔΕΚΟ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 15. Ετήσιες Εκθέσεις Global Entrepreneurship Monitor

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον γίνονται  παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων από επιλεγμένους ομιλητές από τον τομέα των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και του σχεδιασμού σχετικών πολιτικών. 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

5ο Εξάμηνο - Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία

Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ) ενδείκνυται να γνωρίζετε τα παρακάτω βασικά σημεία:

 1. Η ΔΕ είναι υποχρεωτική και εκπονείται από τους εγγεγραμμένους φοιτητές μερικής φοίτησης μετά το Δ’ εξάμηνο σπουδών. 
 2. Κάθε εγγεγραμμένος φοιτητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγράφως στο 2ο έτος (την περίοδο του Ιουνίου) αίτηση στην γραμματεία με τον προτεινόμενο τίτλο της ΔΕ, καθώς και τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή.
 3. Το κείμενο πρέπει να είναι άρτιο σε δομή και περιεχόμενο με ισόρροπη ανάπτυξη των επιμέρους ενοτήτων, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών. Μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Ανεξαρτήτως από τη γλώσσα που θα επιλεγεί, στην αρχή του κειμένου παρατίθεται σύνοψη (executive summary) και στις δύο γλώσσες.

 

Οδηγός Διπλωματικής Εργασίας AthensMBA 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών
Γραμματεία: Μαριάνθη Ψηλού
Ευελπίδων 47α, ΤΚ-113 62, Αθήνα, Ελλάδα

 • +30 210 820 3690
 • +30 210 820 3634
 • athensmba@aueb.gr

 

Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε πληροφορίες για το πρόγραμμα

Search