ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Έτος

1ο Εξάμηνο

1η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: Πρώτο

Εξάμηνο: Πρώτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα): 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Ελένη Σαλαβού                                                             

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • κατανοούν βασικές έννοιες του μάνατζμεντ και τις λειτουργίες του
 • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για να διοικούν οργανώσεις αποδοτικά και αποτελεσματικά
 • μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία μάνατζμεντ στην πράξη

 

Προαπαιτήσεις                           

Καμία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Εξετάζει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων και αναλύει τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση ποικίλων εργαλείων μάνατζμεντ.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • δίνεται εκτενής λίστα αναφορών

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον γίνονται  παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων από μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και ομαδική εργασία

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

2η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής

Έτος σπουδών: Πρώτο

Εξάμηνο: Πρώτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα): 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Κωνσταντίνος Χαλέβας                                               

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να: 

 1. Αναπτύξουν ένα πλαίσιο για την ανάλυση μιας επιχείρησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την προετοιμασία μιας έκθεσης χρηματοοικονομικού αναλυτή.
 2. Υπολογίζουν και να ερμηνεύουν χρηματοοικονομικούς δείκτες (π.χ. αποδοτικότητας, δομής κεφαλαίων και ρευστότητας) που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ και εντός επιχειρήσεων με τελικό στόχο την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας μιας εταιρείας.
 3. Καταρτίζουν και αναλύουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
 4. Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο τα λογιστικά λάθη (είτε εκ προθέσεως χειραγώγηση από τη διοίκηση είτε ακούσια λάθη) καθώς και η ευελιξία που έχουν οι εταιρείες στην εφαρμογή των υφιστάμενων λογιστικών αρχών επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση τις οικονομικές αποφάσεις.
 5. Αποτιμούν επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά υποδείγματα αποτίμησης όπως Discounted Cash Flows και Earnings-Based models.

 

Προαπαιτήσεις                           

Χρηματοοικονομική Λογιστική

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των συμμετεχόντων να διαβάζουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις αποτελεσματικά. Πρόκειται για ένα μάθημα θεμελιώδους ανάλυσης με πρακτική έμφαση που βασίζεται σε μια σειρά ασκήσεων και case studies εισηγμένων εταιρειών. Παρόλο που επικεντρώνεται κυρίως στην αποτίμηση επιχειρήσεων, συζητούνται επίσης δανειακές και άλλες επενδυτικές αποφάσεις. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς οι κανόνες μέτρησης και αναφοράς καθορίζουν και ενδεχομένως περιορίζουν τις πληροφορίες που παρέχονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά και πώς η αναδιατύπωση και οι προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις μας οδηγούν σε καλύτερες οικονομικές αποφάσεις. Ενδεικτικά θέματα:

 1. Ανάλυση Αποδοτικότητας
 2. Ανάλυση Ρευστότητας
 3. Ανάλυση Δομής Κεφαλαίων
 4. Κατάρτιση και Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών Ροών
 5. Χειραγώγηση Κερδών και Ποιότητα Κερδών
 6. Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 7. Αποτίμηση Επιχειρήσεων
 8. Λήψη Αποφάσεων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη 

 1. Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Γκίκας Δ., Παπαδάκη Α., Σιουγλέ Γ, Εκδόσεις Μπένου (2010)
 2. Penman, Stephen. Financial Statement Analysis and Security Valuation, 5th Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012. ISBN : 978-0078025310
 3. Διαφάνειες και Ασκήσεις μελέτης
 4. Οικονομικές Καταστάσεις εταιρειών

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης εργασίας σε γκρουπ των δύο φοιτητών όπου εφαρμόζονται σε πραγματική εταιρεία οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μάθημα.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική ομαδική εργασία
 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»

Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών Έργων

Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών Έργων (Contract and Procurement Management for Projects

Το μάθημα πραγματεύεται την πολύ σημαντική επιστημονική περιοχή τις διαχείρισης συμβάσεων και προμηθειών έργου τόσο από τη θεωρητική του προσέγγιση όπως αυτή περιγράφεται και αναλύεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, όσο και από την πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται καθημερινά στη διαχείριση έργων με βάση την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει: 1. Διοίκηση Προμηθειών 2. Αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών προμήθειας – Κριτήρια αξιολόγησης – Πολυκριτήριες Μέθοδοι Λήψης Απόφασης 3. Διαπραγματεύσεις & Διαχείριση Συμβάσεων (Contract Management) 4. Διαχείριση Σχέσεων με προμηθευτές (Supplier Relationship Management – SRM) και 5. Ηλεκτρονικές Προμήθειες.

 

2ο Εξάμηνο

3η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

Διοικητική Λογιστική

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: Πρώτο

Εξάμηνο: Δεύτερο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα)  : 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Γεώργιος Βενιέρης, Σωτήρης Καρατζήμας                                                       

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • κατανοούν βασικές έννοιες του κόστους και της κοστολόγησης
 • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
 • μπορούν να συντάξουν λειτουργικούς προϋπολογισμούς

 

Προαπαιτήσεις                           

Εισαγωγικές γνώσεις σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα έχει στόχο την αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση λογιστικών πληροφοριών και δεδομένων για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Αναπτύσσονται μέθοδοι και τεχνικές κοστολόγησης που είναι η βάση της ορθολογικής διοίκησης του κόστους λειτουργίας βιομηχανικών, ιδιαίτερα, επιχειρήσεων

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Δίνεται εκτενής λίστα αναφορών

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό, αναλυτικό και εφαρμοσμένο προσανατολισμό και προβλήματα για την πρακτική  εξάσκηση των φοιτητών και φοιτητριών.  

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

4η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Επιχειρησιακά Παίγνια

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής

Έτος σπουδών: Πρώτο

Εξάμηνο: Δεύτερο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα) : 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Στέφανος Πρωτοσύγγελος                                                                      

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • έχουν εφαρμόσει τις γνώσεις που έχουν σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων,
 • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για να διοικούν αποδοτικά και αποτελεσματικά,
 • μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία μάνατζμεντ στην πράξη.

 

Προαπαιτήσεις                           

Καμία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι προσομοίωση επιχειρηματικού περιβάλλον­τος, που βοηθά τους συμμετέχοντες σ’ αυτό να μάθουν πώς διοικείται μια επιχείρηση, μέσω της λήψης μιας σειράς αποφάσεων γύρω από τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας, ανταγωνισμού, και χρονικής πίεσης. Η μάθηση γίνεται εμπειρικά και συμμετοχικά, ενώ γίνονται και παράλληλες παρουσιά­σεις διαφόρων σχετικών θεμάτων. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται δύο παίγνια. Στο παίγνιο ENSIM, οι σπουδαστές διοικούν όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και είναι ελεύθεροι να ασκήσουν την επιστημονική κρίση τους και να εφαρμόσουν όσες γνώσεις έχουν αποκτήσει στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάζονται σε ομάδες που καθεμιά παίρνει αποφάσεις που αφορούν συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες (παραγωγή, πωλήσεις, διαφήμιση, χρηματοδότηση, διοίκηση ανθρώπων, προστασία περιβάλλοντος κλπ.). Στο παίγνιο Logtime, σκοπός είναι η καλύτερη κατανόηση της διδακτικής ύλης στην περιοχή της Παραγωγής —δηλ. Ροή Υλικού, Προγραμματισμό Παραγωγής και Ποιότητα— και πώς, εφαρμόζοντας Συνεχή Βελτίωση (Kaizen), Just-In-Time και Lean Management (Λιτή Παραγωγή) μπορούν να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μπορεί να είναι προσομοίωση, αλλά οι γνώσεις και η εμπειρία που αποκτά ένας συμμετέχοντας είναι πραγματικά.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Διανέμονται δύο τεύχη με σημειώσεις, ένα για κάθε Παίγνιο, που περιέχουν τους κανόνες των Παιγνίων καθώς και, κατά περίπτωση, άλλες σχετικές πληροφορίες.
 • Δίνεται λίστα αναφορών συμπληρωματικής βιβλιογραφίας.

 

 

 

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Το μάθημα είναι «εργαστηριακό» και έντονα εφαρμοσμένο. Γίνονται διαλέξεις με τους κανόνες των Παιγνίων και στη συνέχεια ακολουθεί το πρακτικό μέρος της προσομοίωσης με εργασία σε ομάδες.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Ομαδικές εργασίες, γραπτή εξέταση (test) και ατομική εργασία.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»

Βιωσιμότητα, Υγεία & Ασφάλεια

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής

Έτος σπουδών: Πρώτο

Εξάμηνο: Δεύτερο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα) : 5

Όνοματα διδασκόντων

Κων/νος Αραβώσης

Δημήτριος Ναθαναήλ

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

 

Α. Περιβαλλοντική Διαχείριση

Να ευαισθητοποιηθούν για τη σπουδαιότητα της περιβαλλοντικής διάστασης για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην προοπτική της “Αειφόρου ανάπτυξης”, να γνωρίσουν τις αρχές, τους στόχους, το θεσμικό πλαίσιο και τα στάδια εφαρμογής των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, να εφαρμόζουν τις βασικές μεθόδους εφαρμογής και αποτίμησης προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και την διαδικασία εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Β. Διαχείριση Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας

Να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικά υπεύθυνης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Να εφαρμόσουν βασικές γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας καθώς και να συμμετέχουν στις αναλύσεις εκτίμησης κινδύνων.

 

Προαπαιτήσεις                           

Καμία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Α. Περιβαλλοντική Διαχείριση: “Αειφόρος Ανάπτυξη”:  Διεθνείς πρωτοβουλίες και πολιτικές . Επιχειρήσεις και περιβάλλον: η έννοια της οικοαποδοτικότητας (ecoefficiency) και του οικοσχεδιασμού (ecodesign). Μεθοδολογία Ανάλυσης κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis) προιόντων και διαδικασιών. Εισαγωγή στην Εννοια της Κυκλικής Οικονομίας. Αειφορία των επιχειρήσεων -Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Περιεχόμενο προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Αποτίμηση προγραμμάτων ΕΚΕ. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). Θεσμικό πλαίσιο – Διαδικασία αδειοδότησης. Διάρθρωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (παράδειγμα ΜΠΕ). Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), έννοια και σημασία, κίνητρα εισαγωγής και αναμενόμενα οφέλη. Μεθοδολογία εφαρμογής  ΣΠΔ. Το διεθνές πρότυπο ISO 14001 και ο Ευρωπαϊκός κανονισμός ΕΜΑS

 

Β. Διαχείριση Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας: Εισαγωγή. Η σημασία της Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας (ΑΥΕ) στη σύγχρονη επιχείρηση - Οι δύο πλευρές της ΑΥΕ: η ανθρώπινη και η τεχνολογική - Θεωρήσεις για τις αιτίες των Εργατικών Ατυχημάτων. Τεχνολογική προσέγγιση - Κοινωνική προσέγγιση - Συστεμική προσέγγιση. Ανθρώπινη αξιοπιστία/ Ανθρώπινο λάθος. Ορισμοί - Νοητικοί μηχανισμοί δημιουργίας των λαθών - Κατηγορίες λαθών. - Αιτίες των λαθών - Νοητικές προκαταλήψεις - Ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης αξιοπιστίας. Τεχνικές ανάλυση ατυχήματος (δένδρο συμβάντων, δένδρο αιτιών, συστημική ανάλυση) - Μελέτες περιπτώσεων. Συνήθεις κίνδυνοι στους χώρους Εργασίας Φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί κλπ. Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Γιατί; - Πότε; - Τεχνικές εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου - Ποσοτικοποίηση του επαγγελματικού κινδύνου. Οργάνωση & διαδικασίες για τη διαχείριση της ΑΥΕ. Καθήκοντα εμπλεκομένων και υπευθύνων - Μοντέλα οργάνωσης της διαχείρισης της ΑΥΕ - Στατιστική ανάλυση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών - Υπολογισμός κόστους των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών – Συστήματα διαχείρισης ΑΥΕ και πιστοποίησή τους. Νομοθετικό Πλαίσιο, Α&ΥΕ

 

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Σημειώσεις Κ. Αραβώση – διαφάνειες παραδόσεων και λοιπό υλικό
 • «Environmental Management and Business Strategy», Welford – Gouldson, 1993
 • «Environmental Management Systems and Cleaner Production», Hillary Ruth, 1997
 • «14001 and Beyond, Sheldon Christopher», 1997
 • «ISO 14001 Implementation Manual», Woodside - Aurrichio – Yturri, 1998
 • Σημειώσεις Δ. Ναθαναήλ - Διαφάνειες παραδόσεων μαθήματος
 • Μαρμαράς, Ν. (2003). Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας. Αθήνα: ΕΜΠ
 • Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents: Ashgate Publishing Limited
 • Stranks J. (2016). Health and Safety at Work: An Essential Guide for Managers,10th edition., Kogan Page

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.)

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός  προκύπτει από το βαθμό τελικής γραπτής εξέτασης στις δύο ενότητες του μαθήματος.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

2ο Έτος

3ο Εξάμηνο

5η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

Επιχειρησιακή Στρατηγική

 Τίτλος Μαθήματος: Επιχειρησιακή Στρατηγική

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24104p

Τύπος του μαθήματος: Υπόβαθρου

Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: 3ο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 5

 

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Γιώργος Παπαγιαννάκης

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει γνώσεις για αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναλύουν στρατηγικά το εξωτερικό περιβάλλον για τον εντοπισμό ευκαιριών και απειλών.
 • αναλύουν στρατηγικά το εσωτερικό περιβάλλον για τον εντοπισμό δυνάμεων και αδυναμιών.
 • θέτουν μακροχρόνιους στόχους βάσει της ανάλυσης SWOT.
 • αναγνωρίζουν και αξιολογούν πιθανές στρατηγικές επιλογές.
 • εφαρμόζουν τη βέλτιστη στρατηγική.
 • κατανοούν τη χρησιμότητα βασικών εργαλείων στρατηγικού μάνατζμεντ.

 

Προαπαιτήσεις                     

Γνώσεις μάνατζμεντ

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές έννοιες, μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές στρατηγικού μάνατζμεντ που ασχολείται με το πώς μία οργάνωση (συνηθέστερα επιχείρηση) μπορεί να εξασφαλίσει επιτυχή πορεία σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τι πρέπει να κάνουν τα διοικητικά στελέχη για να σκέφτονται στρατηγικά.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Δίνεται λίστα αναφορών και προτείνεται το παρακάτω ως βασικό σύγγραμμα:

 • Whittington R, Regner P, Angwin D, Johnson G, Scholes K (2023) Στρατηγική Επιχειρήσεων, πολύπλευρη διερεύνηση, Εκδόσεις Κριτική.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Το μάθημα υλοποιείται με διαλέξεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους (π.χ. μελέτες περίπτωσης). Παράλληλα με τις διαλέξεις θα γίνουν παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων σε ομαδικό επίπεδο.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

 • Γραπτές εξετάσεις (60% του τελικού βαθμού)
 • Ομαδική εργασία (40% του τελικού βαθμού)

 

Το παραδοτέο της ομαδικής εργασίας θα έχει τη μορφή κειμένου και παρουσίασης. Οι γραπτές εξετάσεις είναι με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

6η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής

Έτος σπουδών: Δεύτερο

Εξάμηνο: Τρίτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα): 5

Όνομα του διδάσκοντος

Γεώργιος Κουρέτας

                                                                          

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να έχουν κατανοήσει τις λειτουργίες της επενδυτικής διαδικασίας με σημείο εκκίνησης την κατανόηση των χαρακτηριστικών κινδύνου και απόδοσης των μεμονομένων περιουσιακών στοιχείων καθώς και χαρτοφυλακίων μέσα από την έννοια της άριστης επιλογής χαρτοφυλακίων και αξιολόγησης διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
 • Να έχουν κατανοήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, τα υποδείγματα τιμολόγησης αξιόγραφων και καθώς και τις συνέπειες που έχουν οι υποθέσεις τους στη διαδικασίας ανάλυσης και διαχείρισης επενδύσεων.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν θέματα όπως:
 • Εκτίμηση των αποδόσεων, συστηματικός και μη-συστηματικός κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου.
 • Ταυτοποίηση των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων.
 • Αξιολόγηση των προτιμήσεων κινδύνου/απόδοσης των επενδυτών και διαμόρφωση των άριστων χαρτοφυλακίων με βάση τη θεωρία της χρησιμότητας.
 • Εφαρμογή των μέτρων αξιολόγησης χαρτοφυλακίων στην αξιολόγηση της διαχείρισης και απόδοσης των χαρτοφυλακίων.
 • Διαμόρφωση και ανάπτυξη στρατηγικών διαφοροποίησης με σκοπό την μείωση του μη-συστηματικού κινδύνου και την αντιστάθμιση του κινδύνου αγοράς ενός χαρτοφυλακίου.
 • Τιμολόγηση αξιόγραφων με την χρήση υποδειγμάτων τιμολόγησης αξιόγραφων.
 • Να μπορεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση μίας στρατηγικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

 

Προαπαιτήσεις                           

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η ανάλυση περιλαμβάνει τη μελέτη τόσο θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν τη μέτρηση του κινδύνου και της απόδοσης χαρτοφυλακίων αλλά και μεμονομένων μετοχών. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζουμε τα μαθηματικά των επενδύσεων καθώς και τις βασικές λειτουργίες των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τα κυριότερα υποδείγματα αποτίμησης μετοχών. Στη τρίτη ενότητα γίνεται διεξοδική ανάλυση της σύγχρονης θεωρίας του χαρτοφυλακίου ενώ στη τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Η πέμπτη ενότητα αναλύει σύγχρονα εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα. Η τελευταία ενότητα παρουσιάζει τις στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου.  

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Α.Α. Δράκος και Γ. Α. Καραθανάσης, (2010), Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Αθήνα: Εκδόσεις  Ε. Μπένου.
 • Σημειώσεις του διδάσκοντα

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία (Ενδεικτική)

 • Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus, Investments, (2009), Eight Edition, McGraw-Hill.
 • Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann, W., (2010), ‘Modern Portfolio Theory and Investment Analysis’, 8th Edition, Wiley.
 • Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., (2010), ‘Corporate Finance’, 9th Edition, McGraw Hill.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Α. Το μάθημα διδάσκεται σε 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα για επτά εβδομάδες. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική

Β. Κάθε συνάντηση περιλαμβάνει διάλεξη από τον διδάσκοντα σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται στο παρακάτω αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος. Όλοι οι φοιτητές αναμένεται να έχουν μελετήσει το σχετικό υλικό και να συμμετέχουν στη σχετική συζήτηση/παρουσίαση της θεματολογίας.

Γ. Υπάρχουν ασκήσεις που θα λυθούν στην τάξη ως εφαρμογές

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»

Επιχειρηματική Ανάλυση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

bm24222p

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

Επιχειρησιακή Ανάλυση

 

 

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Το μάθημα της Επιχειρησιακής Ανάλυσης θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις μεθόδων και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να κατανοηθούν η δομή, οι πολιτικές και οι λειτουργίες ενός οργανισμού, ενσωματώνοντας τις οπτικές διαφορετικών εμπλεκομένων, προκειμένου να είναι σε θέσει να προτείνουν στον οργανισμό λύσεις που τους επιτρέπουν να πετύχουν τους στόχους τους. Ολοκληρώνοντας τις ενότητες του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν αναλύσεις που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση ενός οργανισμού, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τον μετέπειτα προσδιορισμό επιχειρηματικών αναγκών που θα οδηγήσουν στον σχεδιασμό ενός βελτιωμένου επιχειρησιακού συστήματος σύμφωνα με τους υφιστάμενους στρατηγικούς στόχους.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :   Στο μάθημα παρουσιάζεται το αντικείμενο της επιχειρηματικής ανάλυσης και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς με χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων. Οι ενότητες που θα καλυφθούν είναι συνοπτικά οι εξής: 1. Ορισμοί επιχειρηματικής ανάλυσης, βασικές έννοιες, καθορισμός σχετιζόμενων γνωστικών περιοχών, 2. Κατανόηση διαφορετικών διαστάσεων επιχείρησης/ οργανισμού, 3. Αναγνώριση επιχειρηματικών αναγκών, 4. Προσδιορισμός υποψήφιων έργων βελτίωσης, αντικειμένου και εύρους τους, 5. Προσδιορισμός και ανάλυσης απαιτήσεων, 6. Μοντελοποίηση/ σχεδιασμός διαδικασιών, 7. Έλεγχος συμβατότητας προτεινόμενης λύσης και αναγνωρισμένων απαιτήσεων, 8. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν μέθοδοι και πρακτικά εργαλεία σε όλο τον κύκλο ζωής της επιχειρηματικής ανάλυσης.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Cadle J., Paul D. & Turner P. (2014), Business Analysis Techniques: 99 Essential Tools for success, 2nd ed., BCS.

IIBA (2015), A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), International Institute of Business Analysis; 3rd ed.

Podeswa H. (2009), The Business Analyst’s Handbook, Course Technology PTR: Cengage Learning

PMI (2017), The PMI Guide to Business Analysis, Project Management Institute,

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Business Process Management Journal - Emerald

Journal of Business Analytics - Taylor & Francis.

Journal of Business Research – Science Direct

 

4ο Εξάμηνο

7η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

Βιομηχανική Πολιτική & Διεθνής Ανταγωνιστικότητα

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: Δεύτερο

Εξάμηνο: Τέταρτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα) : 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Άγγελος Τσακανίκας 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και τον υπό διαμόρφωση νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας καθώς και με τις επιδράσεις που ασκεί στην οικονομική, τεχνολογική και επιχειρηματική δραστηριότητα παγκοσμίως, με έμφαση όμως στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης η αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων μιας βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και η μεθοδολογική και εννοιολογική αποτίμηση της έννοιας της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, ενός κλάδου, ενός οργανισμού. 

Προαπαιτήσεις                           

Καμία 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες, παράλληλα με τις οποίες:

 • Επιχειρείται η επισκόπηση, η ανάλυση και η συστηματική κατανόηση των κύριων δυνάμεων και των σημαντικών τάσεων που διαμορφώνουν το νέο διεθνές περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται η οικονομική και η επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Αναδεικνύονται οι μακροοικονομικές επιπτώσεις και το μικροοικονομικό υπόβαθρο τους.
 • Παρουσιάζεται η μεγάλη εικόνα, αλλά αναλύονται και οι επιμέρους συγκεκριμένες όψεις, πτυχές και επιπτώσεις.
 • Αναδεικνύονται οι μεγάλοι σύγχρονοι μετασχηματισμοί και εντοπίζονται οι συγκεκριμένες (μικρότερες) αλλαγές.
 • Αναλύονται, ειδικότερα, οι επιπτώσεις στην απασχόληση, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον, στις χώρες και στις κοινωνίες.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις και τάσεις στο διεθνές περιβάλλον αναλύονται με αναφορά στις σημειούμενες τεχνολογικές αλλαγές, τις συντελούμενες παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και τις αντίστοιχες θεσμικές αλλαγές. Ειδική έμφαση δίνεται στις δημόσιες πολιτικές που ακολουθούνται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αναλύονται και οι προωθούμενες επιχειρηματικές στρατηγικές και απαντήσεις. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Στρατηγικές Παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη της Βιομηχανίας: Ανάλυση Επιδράσεων και Πολιτικών, Νοέμβριος 2019, Μελέτη ΙΟΒΕ για την Ελληνική Παραγωγή
 • “Προκλήσεις και προοπτικές του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα: Στρατηγικές παρεμβάσεις για ανάπτυξη”, Μελέτη ΙΟΒΕ για την Ελληνική Παραγωγή, Δεκέμβριος 2018
 • Acemoglu, D. and Robinson, J. (2012) Why Nations Fail (Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη, Εκδόσεις Λιβάνη)
 • Καλογήρου, Γ., Τσακανίκας Α., “Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας: σκέψεις για δράση” στο «Από την Κρίση στην Ανάπτυξη: σε αναζήτηση νέων αναπτυξιακών μοντέλων για την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό νότο», σε επιμέλεια: Σ.Βαλυράκη, Σ.Μπαμπανάση, Α.Μουρίκη, Ν.Μαραβέγια, Εκδόσεις Παπαζήση, 2014
 • Global Competitiveness Report, WEF, (World Economic Forum)
 • IMD Global Competitiveness Reports
 • European Innovation Scoreboards
 • https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630309/EPRS_BRI(2018)630309_EN.pdf
 • A New Industrial Strategy for Europe, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
 • Ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις από διάφορους διεθνείς και εθνικούς φορείς όπως, Τράπεζα Ελλάδας, ΙΟΒΕ, ΚΕΠΕ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Τμήματα Μελετών Τραπεζών. κ.α.
 • Διάφορες άλλες πηγές που ανανεώνονται σε ετήσια βάση 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον γίνονται  παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων από επιλεγμένους ομιλητές από τον τομέα των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και του σχεδιασμού σχετικών πολιτικών. 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

8η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Επιχειρηματικότητα

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής

Έτος σπουδών: Δεύτερο

Εξάμηνο: Τέταρτο

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα) : 5

Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων

Κωνσταντίνος Αραβώσης,  Άγγελος Τσακανίκας

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της επιχειρηματικότητας, την έννοια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, όπως αυτός εμφανίζεται στους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη θεωρητική και πρακτική ανάλυση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών από τα οποία αποτελείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο σαν εργαλείο ανάπτυξης επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα γίνεται μια κριτική παρουσίαση περιπτώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού από οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως και σεμιναριακές παρουσιάσεις από επιτυχημένους επιχειρηματίες και η παρουσίαση των εμπειριών τους μέσα από διάλογο με τους φοιτητές. Οι φοιτητές εξασκούνται έτσι στην κατάστρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Προαπαιτήσεις                           

Καμία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες, παράλληλα με τις οποίες:

 • Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας
 • Επιχειρηματικότητα (Διεθνείς πρακτικές και στατιστικές). Ορισμός του επιχειρηματικού σχεδιασμού, χρησιμότητα, απαιτήσεις, εφαρμογές, ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα
 • Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός σαν στοιχείο της στρατηγικής οργανισμών και η περίπτωση του GROUP IKEA (έπιπλα). Τα επιμέρους στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδιασμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ομοιότητες -διαφορές). Παρουσίαση εμπειρίας επιχειρηματία (Α)
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρουσίαση εμπειρίας επιχειρηματία (Β)
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος. Παρουσίαση εμπειρίας επιχειρηματία (Γ)
 • Ανάλυση πλεονεκτημάτων και αδυναμιών(Swot Analysis) / Στρατηγικές ανάπτυξης οργανισμού. Παρουσίαση εμπειρίας επιχειρηματία (Δ)
 • Παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων μέσα από τον 2234/94 και 1892. Παρουσίαση Case Studies από εταιρείες του εξωτερικού.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες, παράλληλα με τις οποίες::

 1. STUTELY R. “ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», COPYRIGHT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΘΗΝΑ 2003
 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Χ.«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ,ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1990.
 3. ΑΡΑΒΩΣΗΣ Κ., «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ &ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – Από την Θεωρία στην Πράξη», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΘΗΝΑ 2007.
 4. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ζ., «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ» ΑΝΙΚΟΥΛΑ, 2003.
 5. ΕΤΒΑ Α.Ε.: «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ», ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1985
 6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σ. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 2000.
 7. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Σ, «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ 2000
 8. Θ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ «ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», Έκδοση: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Aθήνα 1995
 9. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 2002.
 10. ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ Π. «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΙΔΕΡΗΣ 2001.
 11. ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ Π., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.,ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α., «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΣΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ»,ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 2004
 12. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Β. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΓ. ΜΠΕΝΟΥ,1999.
 13. Β. N. ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ», Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα 1996.
 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΔΕΚΟ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 15. Ετήσιες Εκθέσεις Global Entrepreneurship Monitor

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον γίνονται  παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων από επιλεγμένους ομιλητές από τον τομέα των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και του σχεδιασμού σχετικών πολιτικών. 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»

Επαγγελματική Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων

Επαγγελματική Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων (Professional Certification in Project Management)

Στο μάθημα παρουσιάζονται ελληνικά και διεθνή συστήματα πιστοποίησης προσώπων και οργανισμών στη Διοίκηση Έργων. Καλύπτονται οι παρακάτω ενότητες:

 1. Συστήματα πιστοποίησης προσώπων και οργανισμών στη Διοίκηση Έργων (ΕΛΟΤ 1429, PMI, IPMA, PRINCE II).
 2. Πιστοποιήσεις προσώπων και δεξιοτήτων (Γενικές πιστοποιήσεις στη Διοίκηση Έργων, Πιστοποίηση στην ευέλικτη Διοίκηση Έργων, Πιστοποίηση στο χρονικό προγραμματισμό Έργων, Πιστοποίηση στη διαχείριση κινδύνων Έργων).
 3. Πιστοποίηση CAPM και PMP (Απαιτήσεις, Περιοχές γνώσης, Διεργασίες, Διαδικασία εξέτασης).

5ο Εξάμηνο - Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία

Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ) ενδείκνυται να γνωρίζετε τα παρακάτω βασικά σημεία:

 1. Η ΔΕ είναι υποχρεωτική και εκπονείται από τους εγγεγραμμένους φοιτητές μερικής φοίτησης μετά το Δ’ εξάμηνο σπουδών. 
 2. Κάθε εγγεγραμμένος φοιτητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγράφως στο 2ο έτος (την περίοδο του Ιουνίου) αίτηση στην γραμματεία με τον προτεινόμενο τίτλο της ΔΕ, καθώς και τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή.
 3. Το κείμενο πρέπει να είναι άρτιο σε δομή και περιεχόμενο με ισόρροπη ανάπτυξη των επιμέρους ενοτήτων, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών. Μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Ανεξαρτήτως από τη γλώσσα που θα επιλεγεί, στην αρχή του κειμένου παρατίθεται σύνοψη (executive summary) και στις δύο γλώσσες.

 

Οδηγός Διπλωματικής Εργασίας AthensMBA 

TESTIMONIALS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών
Γραμματεία: Μαριάνθη Ψηλού
Ευελπίδων 47α, ΤΚ-113 62, Αθήνα, Ελλάδα

 • +30 210 820 3690
 • +30 210 820 3634
 • athensmba@aueb.gr

Social Media

Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε πληροφορίες για το πρόγραμμα

Search